"LEKA" KAZANE DO MZUZU
Femea - Nascimento 25/06/1992 - Cor Vermelho Trigo
Criador Luiz Carlos Saigne - Proprietário José Roberto Marinho
    Atlas do Waikiki
  Bronco do Waikiki  
    Taciburna de Chingola
Apolo Narone      
    Bubesi de Chingola
  Kanyisa Shangalowe  
    Canda Shangalowe
     
    Khami de Pandoro
  Cantsany Shangalowe  
    Ch Benzica de Chingola
Bikita do Yasa    
    Kwa Mlimo Tazama SA
  Kenia do Shuk  
    Ch Gatucha de Chingola